Journals/Z

From OpenWetWare
Jump to navigationJump to search

Journals | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |

Journal Name Abbreviations Notes
Zairyo Zairyo
Zapiski Vsesoyuznogo Mineralogicheskogo Obshchestva Zap Vses Mineral O-va
Zashchita Metallov Zashch Met
Zashchita Rastenii Zasch Rast Moscow
Zastita Bilja Zast Bilja
Zavodskaya Laboratoriya Zavod Lab
Zbornik Slovenskeho Narodneho Muzea Prirodne Vedy Zb Slov Nar Muz Prir Vedy
Zdravookhranenie Zdravookhranenie Minsk
Zeitschrift der Arbeitsgemeinschaft Oesterreichischer Entomologen Z Arbeitsgem Osterr Entomol, Z Arbgem Oesterr Entomol
Zeitschrift fuer Angewandte Entomologie Z Angew Entomol
Zeitschrift fuer Angewandte Zoologia Z Angew Zool
Zeitschrift fuer Angewandte Zoologie Z Angew Zool
Zeitschrift fuer Anorganische und Allgemeine Chemie Z Anorg Allg Chem
Zeitschrift fuer Gastroenterologie Z Gastroenterol
Zeitschrift fuer Gerontologie und Geriatrie Z Gerontol Geriatr
Zeitschrift fuer Jagdwissenschaft Z Jagdwiss
Zeitschrift fuer Kardiologie Z Kardiol
Zeitschrift fuer Kristallographie Z Kristallogr
Zeitschrift fuer Kristallographie - New Crystal Structures Z Kristallogr - New Cryst Struct
Zeitschrift fuer Lebensmittel-Untersuchung und -Forschung Z Lebensm-Unters Forsch
Zeitschrift fuer Metallkunde Z Metallkd
Zeitschrift fuer Morphologie und Anthropologie Z Morphol Anthropol
Zeitschrift fuer Morphologie und Oekologie der Tiere Z Morphol Oekol Tiere
Zeitschrift fuer Mykologie Z Mykol
Zeitschrift fuer Naturforschung Z Naturforsch
Zeitschrift fuer Naturforschung Section C Journal of bioscience Z Naturforsch Sect C J Biosci
Zeitschrift fuer Naturforschung, A: Physical Sciences Z Naturforsch, A: Phys Sci
Zeitschrift fuer Naturforschung, B: Chemical Sciences Z Naturforsch, B: Chem Sci
Zeitschrift fuer Naturforschung, C: Journal of bioscience Z Naturforsch, C: J Biosci
Zeitschrift fuer Naturforschung, C: bioscience Z Naturforsch, C: Biosci
Zeitschrift fuer Orthopaedie und ihre Grenzgebiete Z Orthop Grenzgeb
Zeitschrift fuer Pflanzenkrankheiten Pflanzenpathologie und Pflanzenschutz Z Pflanzenkr Pflanzenpathol Pflanzenschutz
Zeitschrift fuer Pflanzenkrankheiten und Pflanzenschutz Z Pflanzenkr Pflanzenschutz
Zeitschrift fuer Physik A: Hadrons and Nuclei Z Phys A: Hadrons Nucl
Zeitschrift fuer Physik B: Condensed Matter Z Phys B: Condens Matter
Zeitschrift fuer Physik C: Particles and Fields Z Phys C: Part Fields
Zeitschrift fuer Physik D: Atoms, Molecules and Clusters Z Phys D: At, Mol Clusters
Zeitschrift fuer Physikalische Chemie Z Phys Chem Muenchen, Germany
Zeitschrift fuer Rheumatologie Z Rheumatol
Zeitschrift fuer Tierpsychologie Z Tierpsychol
Zeitschrift fuer Tropenmedizin und Parasitologia Z Tropenmed Parasitol
Zeitschrift fuer Tropenmedizin und Parasitologie Z Tropenmed Parasitol
Zeitschrift fuer Vergleichende Physiologie Z Vgl Physiol
Zeitschrift fur Anorganische und Allgemeine Chemie Z Anorg Allg Chem
Zeitschrift fur Gastroenterologie Z Gastroenterol
Zeitschrift fur Kristallograhie Z Kristallogr
Zeitschrift fur Kristallograhie - New Crystral Stuctures Z Kristallogr - New Cryst Struct
Zeitschrift fur MetaIlkunde Z MetaIlkd
Zeitschrift fur Naturforschung A: Journal of Physical Sciences Z Naturforsch, A: Phys Sci
Zeitschrift fur Naturforschung B: Journal of Chemical Sciences Z Naturforsch, B: Chem Sci
Zeitschrift fur Naturforschung C: Journal of bioscience Z Naturforsch, C: Biosci
Zeitschrift fur Physik A: Hadrons and Nuclei Z Phys A: Hadrons Nucl
Zeitschrift fur Physik B: Condensed Matter Z Phys B: Condens Matter
Zeitschrift fur Physik C: Particle Fields Z Phys C: Part Fields
Zeitschrift fur Physik D: Atoms, Molecules and Clusters Z Phys D: At, Mol Clusters
Zeitschrift fur Physikalische Chemie Z Phys Chem
Zeitschrift fur Tierpsychologie Z Tierpsychol
Zeitschrift für Lebensmitteluntersuchung und -forschung A Z Lebensm Unters Forsch Berlin
Zentralblatt fuer Bakteriologie Supplement Zentbl Bakteriol Suppl
Zentralblatt fuer Bakteriologie, Supplement Zentralbl Bakteriol, Suppl
Zeolites Zeolites
Zeylanica Zeylanica
Zhivotnovudni Nauki Zhivotn Nauki
Zhongcaoyao Zhongcaoyao
Zhongguo Chaosheng Yixue Zazhi Zhongguo Chaosheng Yixue Zazhi
Zhongguo Jiguang Zhongguo Jiguang
Zhongguo Kangshengsu Zazhi Zhongguo Kangshengsu Zazhi
Zhongguo Shengwu Huaxue Yu Fenzi Shengwu Xuebao Zhongguo Shengwu Huaxue Yu Fenzi Shengwu Xuebao
Zhongguo Xinyao Yu Linchuang Zazhi Zhongguo Xinyao Yu Linchuang Zazhi
Zhongguo Xitu Xuebao Zhongguo Xitu Xuebao
Zhongguo Yaoli Xuebao Zhongguo Yaoli Xuebao
Zhongguo Yaolixue Yu Dulixue Zazhi Zhongguo Yaolixue Yu Dulixue Zazhi
Zhongguo Yiyao Gongye Zazhi Zhongguo Yiyao Gongye Zazhi
Zhongguo Zhongliu Linchuang Zhongguo Zhongliu Linchuang
Zhongguo Zhongyao Zazhi Zhongguo Zhongyao Zazhi
Zhonghua Fangsh Yixue Yu Fanghu Zazhi Zhonghua Fangsh Yixue Yu Fanghu Zazhi
Zhonghua Jiehe He Huxi Zazhi Zhonghua Jiehe He Huxi Zazhi
Zhonghua Kunchong Zhonghua Kunchong
Zhonghua Pifuke Zazhi Zhonghua Pifuke Zazhi
Zhonghua Weishengwuxue He Mianyixue Zazhi Zhonghua Weishengwuxue He Mianyixue Zazhi
Zhonghua Xinxueguanbing Zazhi Zhonghua Xinxueguanbing Zazhi
Zhonghua Yufang Yixue Zazhi Zhonghua Yufang Yixue Zazhi
Zhonghua Zhongliu Zazhi Zhonghua Zhongliu Zazhi
Zhurnal Analiticheskoi Khimii Zh Anal Khim
Zhurnal Eksperimental'noi i Teoreticheskoi Fiziki Zh Eksp Teor Fiz
Zhurnal Evolyutsionnoi Biokhimii i Fiziologii Zh Evol Biokhim Fiziol
Zhurnal Fizicheskoi Khimii Zh Fiz Khim
Zhurnal Mikrobiologii Epidemiologii I Immunobiologii Zh Mikrobiol Epidemiol Immunobiol
Zhurnal Nauchnoi i Prikladnoi Fotografii Zh Nauchn Prikl Fotogr
Zhurnal Neorganicheskoi Khimii Zh Neorg Khim
Zhurnal Nevrologii i Psikhiatrii Imeni S S Korsakova Zh Nevrol Psikhiatr Im S S Korsakova
Zhurnal Obshchei Biologii Zh Obshch Biol, Zh Obshch Khim
Zhurnal Obshchei Khimii Zh Obshch Khim
Zhurnal Organicheskoi Khimii Zh Org Khim
Zhurnal Prikladnoi Khimii Zh Prikl Khim S -Peterburg
Zhurnal Prikladnoi Spektroskopii Zh Prikl Spektrosk
Zhurnal Strukturnoi Khimii Zh Strukt Khim
Zhurnal Tekhnicheskoi Fiziki Zh Tekh Fiz
Zhurnal Vsesoyuznogo Khimicheskogo Obshchestva im D I Mendeleeva Zh Vses Khim O-va im D I Mendeleeva
Zhurnal Vysshei Nervnoi Deyatel'nosti Imeni I P Pavlova Zh Vyssh Nervn Deyat Im I P Pavlova
Zimbabwe Science News Zimb Sci News
Zoo Biology Zoo Biol
Zoologica Zoologica Stuttgart
Zoologica Scripta Zool Scr, Zool Scripta
Zoological Catalogue of Australia Zoolog Cat Aust
Zoological Journal of the Linnean Society Zool J Linn Soc, Zool J Linnean Soc
Zoological Research Zool Res
Zoological Science Zool Sci Tokyo
Zoological Studies Zool Stud
Zoologicheskii Zhurnal Zool Zh
Zoologische Abhandlungen Zool Abh Dresden
Zoologische Beitraege Zool Beitr
Zoologische Bijdragen Zool Bijdr
Zoologische Garten Zool Gart
Zoologische Jahrbuecher Abteilung fuer Allgemeine Zoologie und Physiologie der Tiere Zool Jahrb Abt Allg Zool Physiol Tiere
Zoologische Jahrbuecher Abteilung fuer Anatomie und Ontogenie der Tiere Zool Jahrb Abt Anat Ontog Tiere
Zoologische Jahrbuecher Abteilung fuer Systematik Oekologie und Geographie der Tiere Zool Jahrb Abt Syst Oekol Geogr Tiere
Zoologische Jahrbuecher Systematik Zool Jahrb Syst
Zoologische Mededelingen Zool Meded Leiden
Zoologische Verhandelingen Zool Verh Leiden
Zoologischer Anzeiger Zool Anz
Zoology Zoology Jena
Zoology in the Middle East Zool Middle East
Zoomorphology Zoomorphology Berlin
Zoon Zoon Uppsala
Zoophysiology Zoophysiology
Zoosystema Zoosystema
Zuechtungskunde Zuechtungskunde
Zygote Zygote