Tao Zhou:Publications

From OpenWetWare
Jump to: navigation, search

Home        News        People        Research        Publications        Contact       


Publications


  1. Tao Zhou, Ping Chen, Lin Niu, Juan Jin, Dehai Liang, Zhibo Li, Zhongqiang Yang, Dongsheng Liu* "In-situ Size Tunable Self-assembled DNA Dendrimer" Angew. Chem. Int. Ed. accepted.