Gao lab:Members

From OpenWetWare
Jump to navigationJump to search
BioMaterials and BioConjugates Lab


Home        Research        Members        Publications        News        Gallery        Resources        Contact       Lab Members

Hezhao.JPG

Principal Investigator

Weiping Gao

PostDocs

Xinyu Liu

Graduate Students

Jiawei Sun,

Jianwen Guo,

Chi-wei Chiang,

Xiang Zhang,

Longshuai Zhang,

Sanke Zhang,

Fei Duan

Ping Liang

Alumni

Hanjun Hao

Zhuoran Wang,

Pengyong Li,

Linlin Fan,

Wenguo Zhao,

Mengmeng Sun,

Mingming Chang (PhD, visiting scholar),

Zhikun Xu (PhD, PostDocs),

Jin Hu,

Xiaole Wang,

Wansheng Wang (PhD, PostDocs),

Xingliang Fan (PhD, PostDocs),

Libin Zhang (PhD, PostDocs),

Wenbin Hu (PhD, PostDocs),

Guilin Wang (PhD, PostDocs),

Lining Xie (PhD, PostDocs),

Lin Liu,

Qing Zhou,

Yunfeng Li,

Yu Ren (PhD, Research Assistant),

Wenzhuang Zhu (MS, Research Assistant)