Gao lab:Members

From OpenWetWare
BioMaterials and NanoMedicine Lab


Home        Research        Members        Publications        News        Gallery        Resources        Contact       Lab Members

Hezhao.JPG

Principal Investigator

Weiping Gao


PostDocs

Zhikun Xu

Visiting Scholar

Mingming Chang

Graduate Students

Wenguo Zhao,

Mengmeng Sun,

Zhuoran Wang,

Xinyu Liu,

Hanjun Hao,

Pengyong Li,

Linlin Fan,

Jiawei Sun,

Jianwen Guo,

Qiwei Jiang

Alumni

Jin Hu,

Xiaole Wang,

Wansheng Wang (PhD, PostDocs),

Xingliang Fan (PhD, PostDocs),

Libin Zhang (PhD, PostDocs),

Wenbin Hu (PhD, PostDocs),

Guilin Wang (PhD, PostDocs),

Lining Xie (PhD, PostDocs),

Lin Liu,

Qing Zhou,

Yunfeng Li,

Yu Ren (PhD, Research Assistant),

Wenzhuang Zhu (MS, Research Assistant)