Gao lab:Members

From OpenWetWare
Jump to navigationJump to search
Biomaterials & Drug Delivery Lab


Home        Research        Members        Publications        News        Resources        Contact        招聘专栏       Lab Members

Hezhao.JPG

Principal Investigator

Weiping Gao

PostDocs

Chunhong Gao,

Qiongqiong Yao

Zhaoying Yang

Graduate Students

Jiawei Sun,

Jianwen Guo,

Xiang Zhang,

Longshuai Zhang,

Sanke Zhang,

Fei Duan,

Meiling Zhou,

Tong Zhang,

Fan Zhang

Alumni

Ping Liang,

Xinyu Liu

Chi-wei Chiang,

Hanjun Hao,

Zhuoran Wang,

Pengyong Li,

Linlin Fan,

Wenguo Zhao,

Mengmeng Sun,

Mingming Chang (PhD, visiting scholar),

Zhikun Xu (PhD, PostDocs),

Jin Hu,

Xiaole Wang,

Wansheng Wang (PhD, PostDocs),

Xingliang Fan (PhD, PostDocs),

Libin Zhang (PhD, PostDocs),

Wenbin Hu (PhD, PostDocs),

Guilin Wang (PhD, PostDocs),

Lining Xie (PhD, PostDocs),

Lin Liu,

Qing Zhou,

Yunfeng Li,

Yu Ren (PhD, Research Assistant),

Wenzhuang Zhu (MS, Research Assistant)