User:Sarah Burkhard/Notebook/CHEM 481 Polymers/2016/11/10