Tsinghua/2007/people

From OpenWetWare           OUR TEAM   Bio2007 2.jpg
Back to Team Main Page

Team Member

Chenchen.jpgLikeyu.jpgYuzhou.jpg
 ChenChen 陈琛 Keyu Lee 李可喻 Zhou Yu 余宙
Zhoulijun.jpgJiangming.jpgDongpeng.jpg
 Lijun Zhou  周丽君 Ming Jiang 蒋明 Dong Peng 董鹏
   Team Leader
Zhaoxinyu.jpgLiuyexing.jpg
 Xinyu Zhao 赵昕宇 Yexing Liu  刘也行

Advisors

Songxindong.jpgLiuzhe.jpgShizhenyu.jpg
 Xindong Song 宋欣东 Zhe Liu;刘喆  Zhenyu Shi 石振宇

Instructors

Prof. Guoqiang ChenChenguoqiang.jpg
Dr. Feng XuXufeng.jpg