Template:SBB10 ConstructionFiles LuoJ sbb20

From OpenWetWare
Jump to: navigation, search
Construction of sbb20: FokI Cleavage Domain - <FokI-!
PCR gh1000F/gh1001R on BBa_K157000  (261 bp, gp = A)
PCR gh1001F/gh1003R on BBa_K157000  (264 bp, gp = B)
PCR gh1003F/gh1000R on BBa_K157000  (144 bp, gp = C)
---------------------------------------------------
PCR gh1000F/gh1000R on A+B+C      (622 bp, EcoRI/BamHI)
Digest pBjk2741           (EcoRI/BamHI, 2170+910 L)
Product is pBjk2741-<FokI-!
---------------------------------------------------
gh1000F Forward for part <FokI-!  ccagtGAATTCatgAGATCTCAGCTGGTTaaatctgaactggaggagaaaaaatccg
gh1001F Making internal mutation 1+2 cgttggttccccgatcgattatggcgttatcgtggAcacaaaagc
gh1001R Making internal mutation 1+2 cgccataatcgatcggggaaccaacggtataaatggcaccGTctggtttac
gh1003F Making internal mutation 3  ccatatcaccaatTgcaatgg
gh1003R Making internal mutation 3  ccattgcAattggtgatatgg
gh1000R Reverse for part <FokI-!    gcaaaGGATCCTTAaaaattgatctcgccattgttg
Construction of sbb35: P9 rep Protein - {rbs.ColE2 RepA}
Already exists just need to do a EcoR1/BamH1 transfer


JCA Notes

 • Assembles correctly
 • Name of plasmid should be partName, not partDescription
 • First oligo would be better without the a's even though it's a shorter anealing region
 • I extended gh1003F, it looked a little iffy on the 3' end
 Construction of sbb20: FokI Cleavage Domain - <FokI-!
 PCR gh1000F/gh1001R on BBa_K243001  (261 bp, gp = A)
 PCR gh1001F/gh1003R on BBa_K243001  (264 bp, gp = B)
 PCR gh1003F/gh1000R on BBa_K243001  (144 bp, gp = C)
 ---------------------------------------------------
 PCR gh1000F/gh1000R on A+B+C      (622 bp, EcoRI/BamHI)
 Digest pBjk2741           (EcoRI/BamHI, 2170+910 L)
 Product is pBjk2741-sbb20
 ---------------------------------------------------
 gh1000F Forward for part <FokI-!  ccagtGAATTCatgAGATCTCAGCTGGTTaaatctgaactggaggag
 gh1001F Making internal mutation 1+2 cgttggttccccgatcgattatggcgttatcgtggAcacaaaagc
 gh1001R Making internal mutation 1+2 cgccataatcgatcggggaaccaacggtataaatggcaccGTctggtttac
 gh1003F Making internal mutation 3  ccatatcaccaatTgcaatggggcagtgctgag
 gh1003R Making internal mutation 3  ccattgcAattggtgatatgg
 gh1000R Reverse for part <FokI-!    gcaaaGGATCCTTAaaaattgatctcgccattgttg

Part: GATCTCAGCTGGTTaaatctgaactggaggagaaaaaatccgagctgcgccacaaactgaaatatgtgcctcacgagtatatcgaactgatcgagatcgcccgtaatagtacccaagaccgtatcctggaaatgaaagtgatggagttcttcatgaaagtctatggctatcgtggcaaacatctgggtggtagccGTAAACCAGACGGTGCCATTTATACcgttggttccccgatcgattatggcgttatcgtggAcacaaaagcgtattctggcggttataatctgccgattggtcaggctgatgagatggaacgttatgtggaagagaatcagacccgtaacaaacatctgaacccgaacgaatggtggaaagtgtatccgtcaagtgtcaccgagttcaaatttctgttcgtgagcggccactttaaaggcaactataaagcccagctgactcgtctgaaccatatcaccaatTgcaatggggcagtgctgagtgttgaggaactgctgatcggtggagaaatgatcaaagcaggcaccctgactctggaagaagttcgccgtaaattCAACAATGGCGAGATCAATTTTTAAG