FCCT Biochemistry Lab:Courses:BiomedSeminars

From OpenWetWare
Jump to navigationJump to search

Splošno

V študijskem letu 2016/17 bodo pri prof. Dolinarju v okviru 2. modula (Struktura in funkcija bioloških molekul) pri predmetu Izbrani procesi iz biokemije in molekularne biologije na sporedu tri teme: Ekspresijski sistemi (14. februarja 2017), Renaturacija rekombinantnih proteinov (16. februarja) in Izolacija in karakterizacija rekombinantnih proteinov (21. februarja). Predavanja in seminarji se bodo začeli vsakič ob 14:15 in bodo potekali na Kemijskem inštitutu na Hajdrihovi 19. Predavanja se bodo prepletala s seminarji. Glede na število vpisanih študentov bo letos vsak študent v okviru 2. modula pripravil tri seminarje, pri vsakem od učiteljev po enega. Članki, ki so osnova za pripravo seminarjev v delu modula, ki ga pokriva prof. Dolinar, so navedeni spodaj.

Seznam seminarjev

datum članek za seminar referent
14. 02. 2017/ de Araujo et al.: Strategies for over-expression and purification of recombinant full length STAT5B in Escherichia coli. Protein Expression and Purification (januar 2017)... Jure
14. 02. 2017/ Ramkumar et al.: Chemical complexity of protein determines optimal E. coli expression host; A comparative study using Erythropoietin, Streptokinase and Tumor Necrosis Factor Receptor. Journal of Genetic Engineering and Biotechnology (2017). Anastasija
16. 02. 2017/ Mohseni et al.: Recombinant expression and purification of functional vascular endothelial growth factor-121 in the baculovirus expression system . Asian Pacific Journal of Tropical Medicine (december 2016)... Tjaša
16. 02. 2017/ Dagar et al.: High-level expression and efficient refolding of therapeutically important recombinant human Interleukin-3 (hIL-3) in E. coli. Protein Expression and Purification (marec 2017)... Katja
21. 02. 2017/ Mallu et al.: Production, purification and characterization of recombinant human antithrombin III by Saccharomyces cerevisiae. Electronic Journal of Biotechnology (julij 2016)... Miha
21. 02. 2017/ Venereo-Sanchez et al.: Hemagglutinin and neuraminidase containing virus-like particles produced in HEK-293 suspension culture: An effective influenza vaccine candidate Vaccine (junij 2016) ... Alja
21. 02. 2017/ Yin et al.: Identification, characterization, and stabilization of the deamidation degradation of recombinant human tumor necrosis factor-α. Process Biochemistry (2017)... Krištof

Vsak naj si izbere enega od seminarjev in mi izbiro sporoči po e-pošti na naslov marko.dolinar@fkkt.uni-lj.si. Prednost ima, kdor se prej javi.

Navodila za pripravo

Seminarji predstavljajo pomemben del modula in jih bomo tako tudi ocenjevali. Samo 50 % ocene modula bodo predstavljali odgovori na izpitna vprašanja, 50 % ocene pa je ocena seminarja. Ta polovica ocene se oblikuje iz 60 % za predstavitev in povzetek ter 40 % za sodelovanje pri razpravah o seminarjih.

Vsak doktorski študent, ki je vpisal 2. modul, mora:
- prebrati vsakega od člankov, ki jih bomo obravnavali na seminarjih, do datuma predstavitve
- pripraviti vprašanja za razpravo
- sodelovati v razpravi

Vsak od referentov mora pripraviti naslednje:
- povzetek seminarja s 1200-1600 besedami - lahko vključuje tudi slike, ni pa nujno (sklicujete se lahko na številke slik v originalnem članku); povzetek oddajte najkasneje na dan predstavitve v elektronski obliki in ga pošljite tudi vsem vpisanim študentom kot pomoč pri pripravi na izpit
- predstavitev v programu PowerPoint v obsegu in na način, ki bo omogočil natančen vpogled v snov, predstavljeno v članku in bo služil kot osnova za razpravo

Predstavitve naj bi bile dolge okrog 30 minut. V tem času boste morali razložiti:
- ozadje/problem, ki ga članek obravnava, pri čemer poskušajte izluščiti ne samo namen dela, pač pa tudi delovno hipotezo
- predhodno opravljeno delo (ali stanje stvari na tem področju)
- konkreten delovni načrt za izvedbo raziskave
- rezultate in metode (metodo smiselno vključite v rezultate)
- kritično mnenje o članku (kaj je bilo dobro zastavljeno, izvedeno, predstavljeno, razloženo... in kaj ne)
- uvod v razpravo

Razprava o vsakem članku naj bi trajala vsaj 20 minut in mora biti poglobljena in argumentirana. Zato je res nujno, da članke berete sproti in temeljito!