Biomod/2011/Tianjin:Team

From OpenWetWare

Biomod-2011-TJU-Wikititle.jpg


Home            Project            Results            Video            Team            Acknowledgements


Banner01.jpg


Biomod tianjin team 03.png


Advisors

 • Prof.YingjinYuan
 • Assoc.Prof.Wenyu Lu

Members

Graduates

 • Yan Chen
 • Bin Jia

Undergraduates

 • Boxuan Zeng
 • Saisi Xue
 • Jing Guo
 • Mingrui Zhao
 • Wenbin Kuang
 • Andi Wangdi
 • Yunfei Ran
 • Enxu Wang
 • Long Chen
 • Hengqian Ren
 • Qinfeng Wu