Tsinghua/2007/people

From OpenWetWare
Revision as of 13:04, 26 October 2007 by Zhou Yu (talk | contribs)
Jump to: navigation, search

                                             RESOURCE   

Team Member

Chenchen.jpgLikeyu.jpgYuzhou.jpg
ChenChen 陈琛Keyu LeeZhou Yu
Zhoulijun.jpgJiangming.jpgDongpeng.jpg
Lijun Zhou(Team Leader)Ming JiangDong Peng
Zhaoxinyu.jpgLiuyexing.jpg
Xinyu ZhaoYexing Liu

Advisors

Songxindong.jpgLiuzhe.jpgShizhenyu.jpg
Xindong SongZhe LiuZhenyu Shi

Instructors

Professor Guoqiang ChenChenguoqiang.jpg
Dr. Feng XuXufeng.jpg