User:Zixiao Zhao/Notebook/Arabidopsis RNAi Research/2014/01/30