User:Tk/Notebook/MF/2008/07/28

From OpenWetWare
< User:Tk‎ | Notebook‎ | MF‎ | 2008‎ | 07
Jump to: navigation, search
Owwnotebook icon.png Mesoplasma florum simplification <html><img src="/images/9/94/Report.png" border="0" /></html> Main Page
<html><img src="/images/c/c3/Resultset_previous.png" border="0" /></html>Previous entry<html>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</html>Next entry<html><img src="/images/5/5c/Resultset_next.png" border="0" /></html>

Resequencing of problematic Me. florum regions

 • Primers for PCR and sequencing


 • ttaggttttcacttaccaagaaaagg,F0050, 532951R
 • actacagctatttcgtcagttaaagtaa,F01063, 531938R
 • aacggaattaacgaaaagttagca,R01280, 531731F
 • ggattttcttttagtaatagttgcagc,F02050, 530951R
 • cattaaccataaataccaacattcca,R02227, 530774F
 • taaagatggcaagtagaattaccaaa,F03226, 529775R
 • cctagtcctgaattacatccaaa,R03296, 529705F
 • gagctagtggagtttatagttcagaatc,F04220, 528781R
 • gcacgatataggttttttcacttc,R04281, 528720F
 • cagtctctgaaagagctaaaattga,F05200, 527801R
 • ctttttcaatcgcaatgcttc,R05304, 527697F
 • aggagaagtggaatgagataagga,F06212, 526789R
 • aattcgccatcaaattctga,R06307, 526694F
 • gcatgagatacatcaaaagtaactga,F7152, 525291R
 • gctgaagcatcagaaaacatact,R07282, 525719F
 • ttgactatctcaaagtatagattagtgttttt,F08163, 524838R
 • tatctgataaaatacctaaacctagaattaac,R08268, 524733F
 • atataacccattttgagataaaatgattg,F09100, 523901R
 • acgtaaaaagaaaggaattataaatttga,R09225, 523776F
 • tagtggttgttacattaacaacaaacg,F10092, 522909R
 • cttccaattttgattgcaaga,R10199, 522802F
 • gatgaagcacataaaaatcaagc,F11042, 521929R (several other matches)
 • agttgaatcatcttcagtaacatcaaa,R11146, 521855F
 • tcagctgctaaaggaaatgatg,F12017, 518806R
 • ttaacagttgaaacatcatttccttt,R12141, 518772F
 • gatttagcagatattattaaagctgatga,F13112, 518845R (dozen other matches to 521193, every 261 bp)
 • ccagctgcagttaacacagttt,R13218, 518739F (dozen other matches to 521xxx)
 • ttgttgatggttctaaagtaacttttg,F14100, 518640R (dozen other matches)
 • cagttgaaacatcatttcctttagc,R14225, 518776F (half dozen other matches)
 • ctgatgaaaacataatgtttgaattaa,F15090, 517911R
 • ttacctcttttctaacttcatattgttatt,R15314, 517687F
 • tcgtgtagttagataccaccctaaga,F16076, 516925R
 • cttttgtatatggttgtctgtgacc,R16146, 516855F
 • gagcgtctggtgaatcaatc,R16977, 516024F