User:Sara K. Mattson/Notebook/Chemistry 671/Entry Base