User:Max Anikovskiy/Notebook/University of Calgary BioMod 2015/Entry Base