IGEM:American University/2009/Notebook/Chem 672/2017/03/07