X:Publications

From OpenWetWare
Revision as of 04:04, 29 June 2011 by Xiaodong Liu (talk | contribs)
Jump to: navigation, search

Starting from 2010 August:

1. CHARACTERIZATION OF QUANTITATIVE FRET SENSORS FOR FLUORESCENCE MOLECULAR TOMOGRAPHY

  Author Block: Qing Liu, Xin Xie, Yi Zhang, Yanyan Xu, Yue Zhang, Xin Liu, Jing Bai, Xiaodong Liu.
  Tsinghua University, Beijing, China.
  Biophysics Society Annual Meeting, March 2011 at Baltimore, MD, USA