Difference between revisions of "X:Publications"

From OpenWetWare
Jump to: navigation, search
Line 4: Line 4:
  
  
==Conference Abstracts
+
==Conference Abstracts==
  
 
'''1. Electrophysiological Constraints of M-resonance'''
 
'''1. Electrophysiological Constraints of M-resonance'''
Line 12: Line 12:
 
Tsinghua University, Beijing, China.
 
Tsinghua University, Beijing, China.
  
Biophysics Society Annual Meeting, '''''November 2011''''', Beijing, China
+
17th International Biophysics Congress (IBC) (IUPAB) , '''''November 2011''''', Beijing, China
  
  

Revision as of 06:21, 9 November 2011

Starting from 2010 August:


Conference Abstracts

1. Electrophysiological Constraints of M-resonance

Author Block: Peng Jiang and Xiaodong Liu.

Tsinghua University, Beijing, China.

17th International Biophysics Congress (IBC) (IUPAB) , November 2011, Beijing, China


2. CHARACTERIZATION OF QUANTITATIVE FRET SENSORS FOR FLUORESCENCE MOLECULAR TOMOGRAPHY

Author Block: Qing Liu, Xin Xie, Yi Zhang, Yanyan Xu, Yue Zhang, Xin Liu, Jing Bai, Xiaodong Liu.

Tsinghua University, Beijing, China.

Biophysics Society Annual Meeting, March 2011, Baltimore, MD, USA