Difference between revisions of "X:Publications"

From OpenWetWare
Line 4: Line 4:
 
1. CHARACTERIZATION OF QUANTITATIVE FRET SENSORS FOR FLUORESCENCE MOLECULAR TOMOGRAPHY
 
1. CHARACTERIZATION OF QUANTITATIVE FRET SENSORS FOR FLUORESCENCE MOLECULAR TOMOGRAPHY
  
  Author Block: Qing Liu, Xin Xie, Yi Zhang, Yanyan Xu, Yue Zhang, Xin Liu, Jing Bai, Xiaodong Liu.
+
Author Block: Qing Liu, Xin Xie, Yi Zhang, Yanyan Xu, Yue Zhang, Xin Liu, Jing Bai, Xiaodong Liu.
  
  Tsinghua University, Beijing, China.
+
Tsinghua University, Beijing, China.
  
  Biophysics Society Annual Meeting, '''March 2011''' at Baltimore, MD, USA
+
Biophysics Society Annual Meeting, '''March 2011''' at Baltimore, MD, USA

Revision as of 05:05, 29 June 2011

Starting from 2010 August:

1. CHARACTERIZATION OF QUANTITATIVE FRET SENSORS FOR FLUORESCENCE MOLECULAR TOMOGRAPHY

Author Block: Qing Liu, Xin Xie, Yi Zhang, Yanyan Xu, Yue Zhang, Xin Liu, Jing Bai, Xiaodong Liu.

Tsinghua University, Beijing, China.

Biophysics Society Annual Meeting, March 2011 at Baltimore, MD, USA