Tsinghua/2007/people

From OpenWetWare
Revision as of 12:17, 26 October 2007 by Zhou Yu (talk | contribs)
Jump to: navigation, search

                                             RESOURCE   

Team Member

Chenchen.jpgLikeyu.jpgYuzhou.jpg
 ChenChen 陈琛 Keyu Lee 李可喻 Zhou Yu 余宙
Zhoulijun.jpgJiangming.jpgDongpeng.jpg
 Lijun Zhou  周丽君 Ming Jiang 蒋明 Dong Peng 董鹏
Team Leader
Zhaoxinyu.jpgLiuyexing.jpg
Xinyu ZhaoYexing Liu

Advisors

Songxindong.jpgLiuzhe.jpgShizhenyu.jpg
Xindong SongZhe LiuZhenyu Shi

Instructors

Professor Guoqiang ChenChenguoqiang.jpg
Dr. Feng XuXufeng.jpg