Tsinghua/2007/people

From OpenWetWare
Revision as of 11:35, 26 October 2007 by Zhou Yu (talk | contribs)
Jump to: navigation, search
    RESOURCE

Team Member

Chenchen.jpgLikeyu.jpgYuzhou.jpg
ChenChenKeyu LeeZhou Yu
Zhoulijun.jpgJiangming.jpgDongpeng.jpg
Lijun Zhou(Team Leader)Ming JiangDong Peng
Zhaoxinyu.jpgLiuyexing.jpg
Xinyu ZhaoYexing Liu

Advisors

Songxindong.jpgLiuzhe.jpgShizhenyu.jpg
Xindong SongZhe LiuZhenyu Shi

Instructors

PhotoChenguoqiang.jpg
PhotoXufeng.jpg