Tsinghua/2007/people

From OpenWetWare
Revision as of 12:21, 26 October 2007 by Lijun Zhou (talk | contribs)
Jump to: navigation, search

Resources

Team Member

Chenchen.jpgLikeyu.jpgYuzhou.jpg
ChenChenKeyu LeeZhou Yu
Zhoulijun.jpgJiangming.jpgDongpeng.JPG
Li Junzhou(Team Leader)Ming JiangDong Peng
Zhaoxinyu.jpgLiuyexing.jpg
Xinyu ZhaoYexing Liu

Advisors

Songxindong.jpgLikeyu.jpgYuzhou.jpg
Xindong SongZhe LiuZhenyu Shi
Photo Xindong Song
Photo Zhe Liu
Photo Zhenyu Shi

Instructors

PhotoProf. Guoqiang Chen
Photo Dr.Feng Xu