Difference between revisions of "Tsinghua/2007/people"

From OpenWetWare
Jump to: navigation, search
Line 5: Line 5:
 
   <tr>
 
   <tr>
 
       <td width="100%" valign="top">
 
       <td width="100%" valign="top">
<table width="100%"><tr><td bgcolor="#FF9999"><h4>Team Member</h4></td></tr></table>
+
<table width="100%"><tr><td bgcolor="#99cccc"><h4>Team Member</h4></td></tr></table>
 
<table width="100%">
 
<table width="100%">
 
<tr><td>[[Image:chenchen.jpg]]</td><td>[[image:likeyu.jpg]]</td><td>[[image:yuzhou.jpg]]</td></tr>
 
<tr><td>[[Image:chenchen.jpg]]</td><td>[[image:likeyu.jpg]]</td><td>[[image:yuzhou.jpg]]</td></tr>

Revision as of 12:25, 26 October 2007

Resources

Team Member

Chenchen.jpgLikeyu.jpgYuzhou.jpg
ChenChenKeyu LeeZhou Yu
Zhoulijun.jpgJiangming.jpgDongpeng.jpg
Lijun Zhou(Team Leader)Ming JiangDong Peng
Zhaoxinyu.jpgLiuyexing.jpg
Xinyu ZhaoYexing Liu

Advisors

Songxindong.jpgLiuzhe.jpgShizhenyu.jpg
Xindong SongZhe LiuZhenyu Shi

Instructors

PhotoProf. Guoqiang Chen
Photo Dr.Feng Xu