Difference between revisions of "Nbsm:Research"

From OpenWetWare
Jump to: navigation, search
(Replacing page with 'This page moves to http://nbsm.sogang.ac.kr')
 
Line 1: Line 1:
[[Image:logo1_1280.jpg|500px]][[Image:NBSM.JPG|250px]]
+
This page moves to http://nbsm.sogang.ac.kr
<div style="padding: 10px; color: #ffffff; background-color: #000; width: 980px">
 
<center>
 
 
 
[[Nbsm | <font face="trebuchet ms" size=3 style="color:#ffffff"> '''Home''' </font>]] &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
 
[[Nbsm:Research | <font face="trebuchet ms" size=3 style="color:#ffffff"> '''Research''' </font>]] &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
 
[[Nbsm:Publications | <font face="trebuchet ms" size=3 style="color:#ffffff"> '''Publications''' </font>]] &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
 
[[Nbsm:Internal | <font face="trebuchet ms" size=3 style="color:#ffffff"> '''Internal''' </font>]] &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
 
[[Nbsm:Lab Members | <font face="trebuchet ms" size=3 style="color:#ffffff"> '''Lab Members''' </font>]] &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
 
[[Nbsm:Talks | <font face="trebuchet ms" size=3 style="color:#ffffff"> '''Talks''' </font>]] &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
 
[[Nbsm:Contact | <font face="trebuchet ms" size=3 style="color:#ffffff"> '''Contact''' </font>]] &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
 
</center>
 
</div><br>
 
{| 
 
|- valign="top"
 
|width=990px class="MainPageBG" style="border: 5px solid #000000; color: #000000; background-color: #FFFFFF"|
 
<div style="padding: .4em .9em .9em">
 
 
 
 
 
=='''암세포의 물리적 변이 측정을 위한 미소유체 기반의 나노 미케니컬 시스템 개발'''==
 
{|cellspacing="1" cellpadding="3" style="background:#ffffff; width: 700px;"
 
 
 
 
 
|style="background:#ffffff"|
 
[[Image:NBSM_intro_0.JPG|300px]]
 
 
 
*'''중견연구자 사업'''
 
: 세포의 미세 물리적 변화 측정을 통한 암의 변이 정도 및 암 진단[http://www.openwetware.org/images/a/a3/%EC%95%94%EC%84%B8%ED%8F%AC%EC%9D%98_%EB%AC%BC%EB%A6%AC%EC%A0%81_%EB%B3%80%EC%9D%B4_%EC%B8%A1%EC%A0%95%EC%9D%84_%EC%9C%84%ED%95%9C_%EB%AF%B8%EC%86%8C%EC%9C%A0%EC%B2%B4_%EA%B8%B0%EB%B0%98%EC%9D%98_%EB%82%98%EB%85%B8_%EB%AF%B8%EC%BC%80%EB%8B%88%EC%BB%AC_%EC%8B%9C%EC%8A%A4%ED%85%9C_%EA%B0%9C%EB%B0%9C_(%EC%A4%91%EA%B2%AC%EC%97%B0%EA%B5%AC%EC%9E%90_%EC%82%AC%EC%97%85).pdf]
 
|}
 
 
 
=='''박테리아 기반의 의료용 마이크로로봇 기술'''==
 
{|cellspacing="1" cellpadding="3" style="background:#ffffff; width: 700px;"
 
 
 
|style="background:#ffffff"|
 
[[Image:NBSM_intro_1.JPG|300px]]
 
 
 
*'''미래유망 융합기술 파이오니어사업'''
 
: 지능형 진단치료용 박테리아 기반의 의료용 마이크로로봇 융합원천기술 확보[http://www.openwetware.org/images/1/1c/%EB%B0%95%ED%85%8C%EB%A6%AC%EC%95%84_%EA%B8%B0%EB%B0%98%EC%9D%98_%EC%9D%98%EB%A3%8C%EC%9A%A9_%EB%A7%88%EC%9D%B4%ED%81%AC%EB%A1%9C%EB%A1%9C%EB%B4%87_%EA%B8%B0%EC%88%A0_(%EB%AF%B8%EB%9E%98%EC%9C%A0%EB%A7%9D_%EC%9C%B5%ED%95%A9%EA%B8%B0%EC%88%A0_%ED%8C%8C%EC%9D%B4%EC%98%A4%EB%8B%88%EC%96%B4%EC%82%AC%EC%97%85).pdf]
 
|}
 
 
 
 
 
=='''유전영동을 이용한 세포의 물리적 특성분석 및 미소분리시스템 개발'''==
 
{|cellspacing="1" cellpadding="3" style="background:#ffffff; width: 700px;"
 
 
 
 
 
|style="background:#ffffff"|
 
[[Image:NBSM_intro_2.JPG|300px]]
 
 
 
*'''세포연구용 바이오툴 연구개발사업'''
 
: 유전영동을 이용한 세포분리 기술 개발[http://www.openwetware.org/images/6/66/%EC%9C%A0%EC%A0%84%EC%98%81%EB%8F%99%EC%9D%84_%EC%9D%B4%EC%9A%A9%ED%95%9C_%EC%84%B8%ED%8F%AC%EC%9D%98_%EB%AC%BC%EB%A6%AC%EC%A0%81_%ED%8A%B9%EC%84%B1%EB%B6%84%EC%84%9D_%EB%B0%8F_%EB%AF%B8%EC%86%8C%EB%B6%84%EB%A6%AC%EC%8B%9C%EC%8A%A4%ED%85%9C_%EA%B0%9C%EB%B0%9C_(%EC%84%B8%ED%8F%AC%EC%97%B0%EA%B5%AC%EC%9A%A9_%EB%B0%94%EC%9D%B4%EC%98%A4%ED%88%B4_%EC%97%B0%EA%B5%AC%EA%B0%9C%EB%B0%9C%EC%82%AC%EC%97%85).pdf]
 
|}
 
 
 
=='''심장세포를 이용한 에너지 하비스트 소자 개발 '''==
 
{|cellspacing="1" cellpadding="3" style="background:#ffffff; width: 700px;"
 
 
 
 
 
|style="background:#ffffff"|
 
[[Image:NBSM_intro_3.JPG|300px]]
 
 
 
*'''신진연구자 사업'''
 
: Biohybrid system[http://www.openwetware.org/images/5/5f/%EC%8B%AC%EC%9E%A5%EC%84%B8%ED%8F%AC%EB%A5%BC_%EC%9D%B4%EC%9A%A9%ED%95%9C_%EC%97%90%EB%84%88%EC%A7%80_%ED%95%98%EB%B9%84%EC%8A%A4%ED%8A%B8_%EC%86%8C%EC%9E%90_%EA%B0%9C%EB%B0%9C_(%EC%8B%A0%EC%A7%84%EC%97%B0%EA%B5%AC%EC%9E%90_%EC%82%AC%EC%97%85).pdf]
 
|}
 
 
 
=='''생체모방 마이크로 나노 디바이스 개발'''==
 
{|cellspacing="1" cellpadding="3" style="background:#ffffff; width: 700px;"
 
 
 
 
 
|style="background:#ffffff"|
 
[[Image:NBSM_intro_4.JPG|300px]]
 
 
 
*Biomimetic microdevices[http://www.openwetware.org/images/a/a6/%EC%83%9D%EC%B2%B4%EB%AA%A8%EB%B0%A9_%EB%A7%88%EC%9D%B4%ED%81%AC%EB%A1%9C_%EB%82%98%EB%85%B8_%EB%94%94%EB%B0%94%EC%9D%B4%EC%8A%A4_%EA%B0%9C%EB%B0%9C.pdf]<br>
 
|}
 
 
 
=='''유비쿼터스 센서네트워크를 위한 압전효과 기반의 무구속 휴대용 풍력 전원 장치 개발'''==
 
{|cellspacing="1" cellpadding="3" style="background:#ffffff; width: 700px;"
 
<br>
 
|}
 

Latest revision as of 06:43, 9 November 2012

This page moves to http://nbsm.sogang.ac.kr