Biomod/2012/TeamSendai/Team

From OpenWetWare

< Biomod | 2012
Revision as of 21:10, 22 October 2012 by Kazuki Hirahara (Talk | contribs)
Jump to: navigation, search

Team Sendai Top

Porter

Freshman

Kazuki Sato

Yoriko Hashida

Sophomore

Ushio Naito

Junior

Satoru Yoshizawa

Senior

Daisuke Kandatsu

Tube

Freshman

Takumi Koyama

Imashun

Sophomore

Tomoki Aota

Junior

Kazuki Hirahara

Senior

Ban Okabayashi

Vecicle

Freshman

Mizuki Hayasaka

Azusa Hayasaka

Kenta Muranaka

Junior

Koichi Kurashima

Tomoyuki Hirano

Senior

Yusuke Sato


Simulation

Junior

Masaru Tsuzawa

Senior

Shinnosuke TsuTsui

Supervisor

Sophomore

Goro Yabu

Senior

Masaru Endo

English Supervisor

Keitel Cervantes-Salguero