Biomod/2012/TeamSendai/Team

From OpenWetWare

(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search
Line 239: Line 239:
<div id="Container">
<div id="Container">
      
      
 +
<!-- Menu -->
<ul id="menu">
<ul id="menu">
-
<li><a href="http://openwetware.org/wiki/Biomod/2012/Tohoku/Team_Sendai">Top</a></li>
+
<li><a href="http://openwetware.org/wiki/Biomod/2012/Tohoku/Team_Sendai ">Top</a></li>
 +
<li><a href=" http://openwetware.org/wiki/Biomod/2012/TeamSendai/Idea ">Project</a></li>
 +
<li><a href=" http://openwetware.org/wiki/Biomod/2012/TeamSendai/Simulation">Simulation</a>
 +
</li>
 +
<li><a href=" http://openwetware.org/wiki/Biomod/2012/TeamSendai/Design">Design</a>
 +
</li>
<li>
<li>
-
<a href="#">Project</a>
+
<a href=" http://openwetware.org/wiki/Biomod/2012/TeamSendai/Experiment ">Experiment</a>
<ul>
<ul>
-
<li>
+
<li><a href=" http://openwetware.org/wiki/Biomod/2012/TeamSendai/Method">Method</a>
-
<a href=" http://openwetware.org/wiki/Biomod/2012/TeamSendai/Idea">Idea</a>
+
<ul>
 +
<li>
 +
<a href=" http://openwetware.org/wiki/Biomod/2012/TeamSendai/Result#Porter">Porter</a>
 +
<li>
 +
<a href=" http://openwetware.org/wiki/Biomod/2012/TeamSendai/Result#Cylinder">Cylinder</a> </li>
 +
<li> <a href=" http://openwetware.org/wiki/Biomod/2012/TeamSendai/Result# Vesicle">Vesicle</a>
 +
</li>
 +
</ul>
</li>
</li>
-
<li>
 
-
<a href=" http://openwetware.org/wiki/Biomod/2012/TeamSendai/Simulation">Simulation</a>
 
-
</li>
 
-
<li>
 
-
<a href=" http://openwetware.org/wiki/Biomod/2012/TeamSendai/Design">Design</a>
 
-
</li>
 
-
</ul>
 
-
</li>
 
-
<li>
 
-
<a href="#">Experiment</a>
 
-
<ul>
 
<li>
<li>
<a href=" http://openwetware.org/wiki/Biomod/2012/TeamSendai/Result">Result</a>
<a href=" http://openwetware.org/wiki/Biomod/2012/TeamSendai/Result">Result</a>
Line 268: Line 270:
</li>
</li>
</ul>
</ul>
-
<li><a href=" http://openwetware.org/wiki/Biomod/2012/TeamSendai/Method">Method</a> </li>
+
</li>
</ul>
</ul>
</li>
</li>
 +
<li>
 +
<a href=" http://openwetware.org/wiki/Biomod/2012/TeamSendai/Achievement">Achievement</a>
 +
</li>
<li>
<li>
<a href=" http://openwetware.org/wiki/Biomod/2012/TeamSendai/Diary">Diary</a>
<a href=" http://openwetware.org/wiki/Biomod/2012/TeamSendai/Diary">Diary</a>
Line 276: Line 281:
<li>
<li>
<a href=" http://openwetware.org/wiki/Biomod/2012/TeamSendai/Team ">Team</a>
<a href=" http://openwetware.org/wiki/Biomod/2012/TeamSendai/Team ">Team</a>
 +
</li>
 +
<li>
 +
<a href=" http://openwetware.org/wiki/Biomod/2012/TeamSendai/FAQ">FAQ</a>
</li>
</li>
</ul>
</ul>
Line 284: Line 292:
<h1>Porter</h1>
<h1>Porter</h1>
<h2>Freshman</h2>
<h2>Freshman</h2>
-
<h3>Kazuki Suto</h3>
+
<h3>Kazuki Sato</h3>
<h3>Yoriko Hashida</h3>  
<h3>Yoriko Hashida</h3>  
<h2>Sophomore</h2>
<h2>Sophomore</h2>
Line 298: Line 306:
<h2>Freshman</h2>
<h2>Freshman</h2>
<h3>Takumi Koyama</h3>
<h3>Takumi Koyama</h3>
-
<h3>Shunsuke Imai</h3>  
+
<h3>Imashun</h3>  
<h2>Sophomore</h2>
<h2>Sophomore</h2>
<h3>Tomoki Aota</h3>
<h3>Tomoki Aota</h3>
Line 311: Line 319:
<h2>Freshman</h2>
<h2>Freshman</h2>
<h3>Mizuki Hayasaka</h3>
<h3>Mizuki Hayasaka</h3>
-
<h3>Azusa Hunabashi</h3>
+
<h3>Azusa Hayasaka</h3>
<h3>Kenta Muranaka</h3>
<h3>Kenta Muranaka</h3>
<h2>Junior</h2>
<h2>Junior</h2>
Line 326: Line 334:
<h3>Masaru Tsuzawa</h3>
<h3>Masaru Tsuzawa</h3>
<h2>Senior</h2>
<h2>Senior</h2>
-
<h3>Shinnosuke Tsutsui</h3>
+
<h3>Shinnosuke TsuTsui</h3>
<div id="pop">
<div id="pop">
Line 333: Line 341:
<h3>Goro Yabu</h3>
<h3>Goro Yabu</h3>
<h2>Senior</h2>
<h2>Senior</h2>
-
<h3>Masahiro Endo</h3>
+
<h3>Masaru Endo</h3>
</div>
</div>

Revision as of 21:10, 22 October 2012

Team Sendai Top

Porter

Freshman

Kazuki Sato

Yoriko Hashida

Sophomore

Ushio Naito

Junior

Satoru Yoshizawa

Senior

Daisuke Kandatsu

Tube

Freshman

Takumi Koyama

Imashun

Sophomore

Tomoki Aota

Junior

Kazuki Hirahara

Senior

Ban Okabayashi

Vecicle

Freshman

Mizuki Hayasaka

Azusa Hayasaka

Kenta Muranaka

Junior

Koichi Kurashima

Tomoyuki Hirano

Senior

Yusuke Sato


Simulation

Junior

Masaru Tsuzawa

Senior

Shinnosuke TsuTsui

Supervisor

Sophomore

Goro Yabu

Senior

Masaru Endo

English Supervisor

Keitel Cervantes-Salguero