Biomod/2012/TeamSendai/Team

From OpenWetWare

(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search
(New page: <html> <head> <title>Team Sendai Top</title> <script type="text/javascript" src="http://code.jquery.com/jquery-latest.min.js"></script> <script type="text/javascript"> ...)
Line 275: Line 275:
      
      
<ul id="menu">
<ul id="menu">
-
<li><a href="http://openwetware.org/wiki/Biomod/2012/TeamSendai/FinalTop#">Top</a></li>
+
<li><a href="http://openwetware.org/wiki/Biomod/2012/Tohoku/Team_Sendai">Top</a></li>
<li>
<li>
<a href="#">Project</a>
<a href="#">Project</a>

Revision as of 04:36, 20 October 2012

Team Sendai Top

Team Sendai B

team sendai B

Sophomore

team sendai B2

Freshman

team sendai B1

Team Sendai A

Junior

Koichi Kurashima
Masaru Tsuzawa
Tomoyuki Hirano
Kazuki Hirahara
Satoru Yoshizawa

Senior

Masahiro Endo
Daisuke Kandatsu
Yusuke Sato
Shinnosuke Tsutsui
Ban Okabayashi

Menter

Shogo Kudo
Yumiko Kumagai
Keitel Cervantes-Salguero

Personal tools